×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 641

คณะกรรมการสมาคม

นายสถิรพร นาคสุข

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร

 

นายอนุพงศ์ นาคสุข

อุปนายก คนที่ 1

นายชัยภัทร คำวิชิตธนาภา

อุปนายก คนที่ 2

นายประสพโชค โคตรพงษ์

อุปนายก คนที่ 3

 

จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ

อุปนายก คนที่ 4

นายวรวาท ไชยนา

กรรมการบริหาร

นายวัชระ ปัตตามะตัง

กรรมการบริหาร

 

นายณิชพน จันทร์ษุตะ

กรรมการบริหาร

นางสุพิชฌาย์ รอดสมบูรณ์

กรรมการบริหาร

นายจักรพงศ์ แก้วโชติ

ประชาสัมพันธ์

 

นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ

ประชาสัมพันธ์

นางณัฐธภา ทองเฟื่อง

เหรัญญิก

นางวัจนันนท์ โภคทรัพย์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

นายอดิศร ศรศิลป์

นายทะเบียน/เลขาธิการ

นายพงษ์ธร กนิษฐพยาฆร์

ผู้ช่วยเลขาธิการ