×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 641

ประวัติความเป็นมา

     สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มี คุณสุทิน ใจจิต เป็นผู้ก่อตั้ง ได้ทำการจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกาย และมุ่งหวังที่จะให้นักกีฬาสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ในวงการกีฬาให้กับจังหวัดยโสธร โดยเน้นหนักในกีฬาประเภท กีฬาบาสเกตบอล และ กีฬาฟุตบอล ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานั้น มีนักกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดยโสธร ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย อาทิเช่น นางสาววัชราภรณ์ ไชยนา, นางสาวมะลิวัลย์ เหล็กกล้า และนางสาวสายทิพย์ แซ่อุ้ย ส่วนนักกีฬาฟุตบอล อาทิเช่น นายรุ่งเพชร เจริญวงศ์ และนายสุขสันต์ คุณสุทธิ์ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดดรีมทีม...

 

     สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธรได้จดทะเบียน และได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคม ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2528 ใบอนุญาตเลขที่ 005/2537 (ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2537) ในฐานะ "สมาคมส่งเสริมการกีฬาจังหวัดยโสธร" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร" เมื่อปี พ.ศ.2551 จนถึงปี พ.ศ. 2558 ตาม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 มาตราที่ 64 กำหนดให้สมาคมกีฬาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาจังหวัด ต้องใช้คำว่า "สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร" ...

 

     ปัจจุบันมี นายกสถิรพร นาคสุข ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร โดยได้เข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการสานต่องานกีฬา โดยส่งเสริมให้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีการเรียนการสอน ในช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เพื่อสานต่องานกีฬาที่ได้วางรากฐานเอาไว้เมื่อปี (2547-2551)...

 

     สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อัฒจันทร์ (ฝั่งไม่มีหลังคา) ภายในสนามกีฬาจังหวัดยโสธร การดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร และการกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกปีตลอดมา นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ-อุปกรณ์การกีฬา จากภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่ง...

 

 

ตราสัญลักษณ์สมาคม

 

     ชื่อของสมาคม  สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร" ใช้อักษรย่อว่า สก.ยส. เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THE SPORT ASSOCIATION OF YASOTHON PROVINCE ใช้อักษรย่อว่า S.A.Y.

 

     ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร  มีลักษณะคล้ายตราจังหวัด มีห่วงล้อคล้องกัน 9 ห่วง อยู่ใต้ตราจังหวัด บริเวณด้านล่างของห่วง มีอักษรภาษาไทย ว่า "สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร" และบริเวณด้านบนของตราจังหวัด มีอักษรภาษาอังกฤษ ว่า "THE SPORT ASSOCIATION OF YASOTHON PROVINCE"