×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 641

สารจากนายก

สารจากนายกสมาคมฯ

     นับแต่วันที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของจังหวัดยโสธร มาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2537 ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ถือได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้ตระหนักในประโยชน์และเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นสำคัญ…

 

     โดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ได้จัดให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอและจังหวัด จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรกีฬา ส่งนักกีฬาจังหวัดยโสธรเข้าแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในระดับภาค-ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้นักกีฬาได้เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ซึ่งล้วนเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ.2550-2554 ในโอกาสนี้ จึงได้จัดทำวารสารแนะนำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธรขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบถึงการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธรอย่างเป็นรูปธรรม...