×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 641

วัตถุประสงค์/บทบาทหน้าที่

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐานกีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดยโสธร

 2. ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา

 3. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก

 4. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม

 5. ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่นๆ แก่สมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา

 6. เป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด และประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการ กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

 7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในการประสานงาน กำกับและดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 8. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัด ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน กำกับและดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 9. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

บทบาทหน้าที่

 1. นายกสมาคม  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม

 2. อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่ของนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน

 3. เลขาธิการ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

 4. เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

 5. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

 6. ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคมเป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

 7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

 8. กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนด ให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกิน ที่ข้อบังคับสมาคม ข้อ 14 วรรค 1 ได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่ง ก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง